Suomen päästökauppasektorin laitosten päästöt pienenivät 3,6 miljoonaa tonnia vuonna 2020

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 19,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2020. Päästöt pienenivät 15,7 % vuoden 2019 päästömäärästä. 

Maakaasun kulutus kasvoi 16,0 % edellisvuoteen verrattuna (energiamääränä laskettuna). Turpeen kulutus laski 25,1 % ja kivihiilen kulutus laski 40,2 % edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden kulutus laski 5,3 % edellisvuoden tasosta. Merkittävimpien polttoaineiden kulutus energiana on esitetty liitteessä. Päästöjen kehitykseen vaikuttavat muun muassa säästä johtuvat vaihtelut lämmitysenergian kysynnässä sekä pohjoismainen vesitilanne, joka vaikuttaa erityisesti sähkön pörssihintaan ja sitä kautta myös erillistuotannon kysyntään.

Kaikkien päästökauppalain soveltamisalaan kuuluvien yritysten tulee ilmoittaa maaliskuun 31. päivään mennessä laitosten edellisen vuoden todennetut hiilidioksidipäästöt unionin rekisteriin.

Kolmannen päästökauppakauden, vuosien 2013-2020, päästöjen kehitys on esitetty liitteissä.

Energiavirasto

Vastaa