Maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää maaperästä ja kotieläintaloudesta – energiasäästöihin vielä matkaa

Suomen maatalouden kasvihuonekaasupäästöjä voidaan vähentää monin eri keinoin, mutta toimenpiteiden kustannukset ja vaikutusten nopeus vaihtelevat merkittävästi. Suurin yksittäinen päästölähde on turvemaapellot, joilla päästöjä voidaan vähentää verraten nopeasti ja kustannustehokkaasti. Märehtijöiden metaanipäästöjä voidaan vähentää nopeasti rehulisäaineiden käytöllä, mutta tästä aiheutuu huomattavia lisäkustannuksia. Eläinjalostuksella voidaan parantaa lypsylehmien rehunkäyttökykyä edullisesti, mutta hyöty realisoituu vasta pitkällä aikavälillä. Luonnonvarakeskus (Luke) … Lue lisää

Biokaasun ja ravinnekierrätyksen toimialan kasvua tulee vauhdittaa

Pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa 17.3.2022 biokaasu ja ravinteiden kierrätys nähtiin tärkeinä osaratkaisuina kansallisen huoltovarmuuden sekä energia- ja ravinneomavaraisuuden parantamiseksi. Tilaisuuden keskeiseksi sanomaksi muodostui, että nyt on kiireesti laitettava päälle isompi vaihde kotimaisen biokaasun potentiaalin valjastamiseksi. Toimenpiteitä biokaasun tuotannon lisäämiseksi tarvitaan nyt heti sekä myös pitkällä aikajänteellä. Myös kierrätysravinteiden tuotannon ja käytön lisääminen saivat laajaa kannatusta. Ministeriöt, … Lue lisää

Kysely: Ilmastonmuutoksen torjunta osa strategiaa valtaosassa palveluyrityksistä, päästöjä vähentävissä palveluissa paljon hyödyntämätöntä vientipotentiaalia

Ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuminen on mukana strategiassa 53 prosentissa Palvelualojen työnantajat Paltan kyselyyn vastanneista palveluyrityksistä. Noin puolet vastaajayrityksistä tarjoaa asiakkaiden päästöjä vähentäviä palveluita, mutta vain harva vie ilmastoratkaisuja maailmalle. Ilmastonmuutoksen hillintä on mukana strategiassa yli puolilla Paltan ilmastokyselyyn vastanneista yrityksistä. Lisäksi noin joka kymmenes on liittämässä sitä strategiaansa. Lähes puolet vastaajayrityksistä aikoo myös kasvattaa tänä vuonna … Lue lisää

Suomen päästökauppasektorin laitosten päästöt pienenivät 3,6 miljoonaa tonnia vuonna 2020

EU:n päästökauppaan kuuluvien suomalaisten laitosten yhteispäästömäärä oli 19,6 miljoonaa tonnia hiilidioksidia vuonna 2020. Päästöt pienenivät 15,7 % vuoden 2019 päästömäärästä.  Maakaasun kulutus kasvoi 16,0 % edellisvuoteen verrattuna (energiamääränä laskettuna). Turpeen kulutus laski 25,1 % ja kivihiilen kulutus laski 40,2 % edellisvuoteen verrattuna. Uusiutuvien, kestävyyskriteerit täyttävien polttoaineiden kulutus laski 5,3 % edellisvuoden tasosta. Merkittävimpien polttoaineiden kulutus … Lue lisää