Kysely: Ilmastonmuutoksen torjunta osa strategiaa valtaosassa palveluyrityksistä, päästöjä vähentävissä palveluissa paljon hyödyntämätöntä vientipotentiaalia

Ilmastonmuutoksen torjuntaan osallistuminen on mukana strategiassa 53 prosentissa Palvelualojen työnantajat Paltan kyselyyn vastanneista palveluyrityksistä. Noin puolet vastaajayrityksistä tarjoaa asiakkaiden päästöjä vähentäviä palveluita, mutta vain harva vie ilmastoratkaisuja maailmalle.

Ilmastonmuutoksen hillintä on mukana strategiassa yli puolilla Paltan ilmastokyselyyn vastanneista yrityksistä. Lisäksi noin joka kymmenes on liittämässä sitä strategiaansa. Lähes puolet vastaajayrityksistä aikoo myös kasvattaa tänä vuonna ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä investointejaan. Kyselyyn vastasi noin sata palveluyrityksen toimitusjohtajaa.

Kyselyyn vastanneista yrityksistä noin puolet tarjoaa palveluita, jotka vähentävät asiakkaiden päästöjä. Suurin osa näistä palveluista (72 %) tähtää asiakkaan energiankulutuksen vähentämiseen. Liikkumista tehostavia palveluita tarjoaa noin 40 prosenttia, ja esimerkiksi kiertotalouden avulla resursseja säästäviä palveluita tarjoaa reilu puolet. 

Neljännes kyselyn vastaajista uskoo, että yrityksen kehittämillä ilmastoratkaisuilla olisi kysyntää kansainvälisilläkin markkinoilla. Kuitenkin vain kolme prosenttia ilmoittaa myyvänsä kehittämiään ilmastoratkaisuja ulkomaille.

– Päästöjä vähentävissä palveluissa on merkittävää vientipotentiaalia Suomelle, mutta kyselyn perusteella tätä ei ole vielä osattu aivan hyödyntää. Tarve ilmastonmuutosta hillitseville ratkaisuille tulee vain korostumaan, ja Suomella olisi nyt erinomainen paikka kasvattaa tässä markkinaosuuksiaan maailmalla, elinkeinopolitiikan johtaja Tatu Rauhamäki Paltastasanoo.

Rauhamäen mukaan päästöjä vähentävien palveluiden viennin kasvua voidaan edistää monin keinoin. Business Finlandin ja muun vientirahoituksen resursseja tulee hänen mukaansa kohdentaa nykyistä paremmin uusien palveluinnovaatioiden ja -viennin tarpeisiin.

– Julkisten hankintojen kautta voidaan tarjota referenssikohteita ilmastoystävällisille palveluille, mikä edistäisi myös niiden kansainvälistä kauppaa. Lisäksi TKI-rahoitusta tulee suunnata jatkossa vahvemmin päästöjä vähentäviin ratkaisuihin, kuten digitaalisiin ja kiertotalouden palveluihin.

Palvelut muodostavat merkittävän osuuden Suomen viennistä, vaikka korona onkin painanut palveluvientiä. Viennin kasvusta noin kaksi kolmasosaa on tullut 2000-luvulla palveluista, ja palveluvienti muodostaa yhteensä noin kolmanneksen Suomen viennin arvosta.

Viime viikolla EU-komissio julkisti ehdotuksensa Fit for 55 -ilmastopaketista, jonka avulla unioni tavoittelee 55 prosentin päästövähennyksiä vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Palta tukee tavoitetta ja on sitoutunut työskentelemään sen eteen. Päästövähennystavoitteiden saavuttaminen vaatii merkittäviä investointeja yrityksiltä, ja niiden mahdollistamista tulee tukea myös poliittisin päätöksin Suomessa.

Paltan ilmastokyselyyn vastasi 95 yrityksen toimitusjohtajaa. Vastanneet yritykset työllistävät noin 15 000 henkilöä. Kyselyn otos ei ole tilastollisesti edustava, mutta tulokset ovat suuntaa antavasti yleistettävissä.Kysely tehtiin 3.-7.5.2021

Palta ry

Vastaa