Biokaasun ja ravinnekierrätyksen toimialan kasvua tulee vauhdittaa

Pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa 17.3.2022 biokaasu ja ravinteiden kierrätys nähtiin tärkeinä osaratkaisuina kansallisen huoltovarmuuden sekä energia- ja ravinneomavaraisuuden parantamiseksi. Tilaisuuden keskeiseksi sanomaksi muodostui, että nyt on kiireesti laitettava päälle isompi vaihde kotimaisen biokaasun potentiaalin valjastamiseksi. Toimenpiteitä biokaasun tuotannon lisäämiseksi tarvitaan nyt heti sekä myös pitkällä aikajänteellä. Myös kierrätysravinteiden tuotannon ja käytön lisääminen saivat laajaa kannatusta.

Ministeriöt, Keskusta, SDP, Kokoomus, Vihreät, Kristillisdemokraatit, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus sekä maatalous-, energia-, kaasu-, elintarvike- sekä ympäristöhuoltosektorin toimijat pitivät toimenpiteitä biokaasun ja ravinteiden kierrätyksen edistämiseksi tärkeinä. Osallistujat jakoivat vahvasti näkemyksen, että viime vuosina on tehty oikeansuuntaisia toimenpiteitä, mutta toimenpiteiden vaikuttavuudessa on parantamisen varaa. Osallistujat olivat laajasti sitä mieltä, että nyt tarvitaan lisää satsausta ja pitkäkestoisempaa tekemistä.

Toimenpidesuositukset

Tilaisuuden tarkoituksena oli kartoittaa kansalliset toimenpiteet sekä arvioida tarvetta uusille toimenpiteille. Pyöreä pöytä tarjosi tehokkaan foorumin keskustelulle. Keskustelijat esittivät omissa puheenvuoroissaan kaikkiaan yli 80 toimenpide-ehdotusta.

Selkeästi eniten kannatusta saaneet ehdotukset liittyivät investointiympäristön parantamiseen. Tässä eri kokoluokan biokaasulaitosten investointitukien jatkuvuus ja riittävät tukitasot nähtiin keskeisimpinä toimenpiteinä. Myös biokaasun verotukseen toivottiin nopeita korjausliikkeitä kansallisella tasolla.

Liikennebiokaasun kysynnän vahvistamista pidettiin tärkeänä. Erityisesti satsauksia tarvitaan nesteytetyn biokaasun tuottamiseksi ja kysynnän kasvattamiseksi. Biokaasun jakeluverkoston laajentamisessa infratuet ovat tärkeässä roolissa. Biokaasun jakeluvelvoitteella on myös positiivista vaikutusta liikennebiokaasuinvestointeihin.

Sujuvien ja tarkoituksenmukaisten viranomaismenettelyiden nähtiin keskeisesti vaikuttavan investointihorisonttiin. Sujuvista menettelyistä esille nousivat ympäristölupien ja muiden viranomaismenettelyiden nopeus, sekä ennakoitavat ja nopeat investointitukipäätökset. Myös kierrätyslannoitteiden lainsäädäntökehyksen päivitystä pidettiin tärkeänä.

EU-asioiden vaikutus kotimaiseen biokaasusektoriin tunnistettiin laajasti, missä yhteydessä esille nousivat uusiutuvan energian direktiivin kehittäminen ja toimeenpano erityisesti kestävyysvaatimusten osalta. Myös EU-säädösten kehitystyö valtiontukien, energiaverotuksen ja kaasumarkkinasääntelyn osalta nähtiin tärkeänä. Näiden osalta Suomen erityispiirteet on tärkeä tulla huomioiduiksi.

Laajaa kannatusta saivat myös biokaasun edistämistoimien jatkuvuus ja toimenpiteiden koordinoinnin parantaminen, sillä toimenpiteitä tehdään useissa eri ministeriöissä.

Toimenpide-ehdotusten joukossa olivat myös muun muassa tarve sujuvoittaa  kaasukäyttöisten traktorien rekisteröintimenettelyä ja varmistaa, että myös jatkossa CO2-standardit mahdollistavat kaasuajoneuvojen  valmistamisen. Biokaasulaitoksen tehokkuuteen on myös syytä kiinnittää huomioita.

Taustatietoa

Pyöreän pöydän keskustelussa oli mukana seuraavien organisaatioiden edustajat: MMM, LVM, VM, YM, Bioenergia ry, Envitecpolis Oy, Gasum Oy, Arla Oy, Gasgrid Finland Oy, Elintarviketeollisuus ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry, Kaasuyhdistys ry, MTK ry, Suomen Biokierto ja Biokaasu ry, Vesilaitosyhdistys ry, Keskusta, Suomen Kristillisdemokraatit, SDP, Kokoomus, Vihreät, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Lisäksi tilaisuutta seurasi iso joukko aiheesta kiinnostuneita.

Tilaisuuden järjestivät yhteistyössä Suomen Biokierto ja biokaasu ry, Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry, Elintarviketeollisuus ry, Bioenergia ry, Energiateollisuus ry, Vesilaitosyhdistys ry, Gasgrid Finland Oy, Kiertovoima ry, Suomen Lähienergialiitto ry, Ympäristöteollisuus ja -palvelut YTP ry sekä Suomen Kaasuyhdistys ry.

Vastaa