Uusi tutkimus EU:n roolista arktisella alueella

Tuore raportti tarjoaa katsauksen arktisen alueen kannalta merkityksellisistä Euroopan unionin politiikkatoimista ja sisältää toimintasuosituksia EU:lle. Raportin on laatinut asiantuntijaryhmä Lapin yliopiston Arktisen keskuksen johdolla.

Raportissa tarkastellaan EU:n roolia arktisen alueen merkittävämpänä taloutena, luonnonvarojen markkina-alueena, saastuttajana sekä teknologisen kehityksen ja tutkimuksen edistäjänä. Raportti sisältää 35 toimintasuositusta, joilla voitaisiin lisätä EU:n arktisia alueita koskevan politiikan vaikuttavuutta. Tutkimus on Euroopan komission toimeksianto.

– EU:n valmius arvioida omien toimiensa vaikutuksia ​​arktiseen alueeseen on erittäin myönteinen ja vastuullinen lähestymistapa, hanketta johtanut tutkimusprofessori Timo Koivurova sanoo. Itse asiassa kaikkia isoja taloustoimijoita, niin arktisella alueella kuin sen ulkopuolella, tulisi kannustaa arvioimaan omaa arktista jalanjälkeään, hän jatkaa.

EU:n toimien vaikutukset arktiselle alueelle ovat muihin suuriin talousalueisiin verrattuna suuria sen maantieteellisen läheisyyden vuoksi. Raportin mukaan EU on onnistunut joissakin ympäristötoimissa. Unionin puhtaan ilman politiikka on auttanut torjumaan mustan hiilen kulkeutumista arktiselle alueelle muista unionin maista. Toisaalta EU on toteuttanut vain vähän nimenomaan arktiselle alueelle kohdistettuja toimia saasteiden kaukokulkeutumista ja biologista monimuotoisuutta koskevissa kysymyksissä.

EU on arktiselta alueelta louhittujen luonnonvarojen avainmarkkina-alue ja vaikuttaa merkittävästi myös monien muiden alojen kehitykseen. Raportin laatijat suosittelevat, että EU huomioi toimiensa vaikutukset arktiselle alueelle tehdessään strategisia päätöksiä energiavaroista, raaka-aineista, meriliikenteestä tai kansainvälisestä sääntelystä.

Raportin toimintasuositukset käsittelevät eri tasoilla tehtäviä ympäristötoimia, EU:n roolia arktisten luonnonvarojen hyödyntäjänä, arktisen tutkimuksen rahoitusta, vuoropuhelun merkitystä arktisten toimijoiden kanssa sekä EU:n koheesiopolitiikkaa ja rajat ylittävää yhteistyötä arktisella alueella.

– Raportista tuli varsin laaja, ja se kertoo EU:n ja arktisten alueiden vuorovaikutuksen moninaisuudesta sekä EU:n arktisen politiikan painoarvosta, Koivurova toteaa.  

Raportti esitellään virtuaaliseminaarissa 17. kesäkuuta 2021. Seminaarissa kuullaan myös missä vaiheessa EU:n uuden arktista politiikkaa koskevan lausunnon laatiminen tällä hetkellä on. Ilmoittautuminen seminaariin on avoinna maanantaihin 14. kesäkuuta asti.

Seminaari: The EU’s Arctic influence 17 June 2021, at 14:30-17:00 (CET)

Tutkimusraportti: Overview of EU actions in the Arctic and their impact, loppuraportti, kesäkuu 2021

Tutkimus toteutettiin osana Euroopan komission ja EPRD-konsortion välistä sopimusta.

Lapin yliopisto, Arktinen keskus

Vastaa