Yli 2 000 taksiliikennelupaa peruttu

Vuonna 2021 uudistettu taksilainsäädäntö toi viranomaisille uusia toimivaltuuksia valvoa taksitoimintaa. Liikenne- ja viestintävirasto Traficom valvoo taksiliikenneluvan haltijoita ja luvan myöntämisen edellytysten täyttymistä, taksiliikenteen koulutusorganisaatioita sekä taksinkuljettajien koetilaisuuksia.

Yli 500 taksiliikennelupaa peruttu puuttuneen y-tunnuksen takia

Taksiliikenneluvan myöntämisen yhtenä edellytyksenä on toukokuusta 2021 alkaen ollut Y-tunnus. Uusi vaatimus koskee myös niitä taksiliikenneluvan haltijoita, joiden lupa oli myönnetty ennen lakimuutoksen voimaantuloa. ”Y-tunnus valvonnan lopputuloksena peruutimme 520 taksiliikennelupaa, koska luvanhaltija ei korjannut Y-tunnusta koskevaa puutetta”, kertoo Traficomin ammattiliikennepalvelun päällikkö Sari Veija.

Suorittamatta jäänyt yrittäjäkoe vei taksiliikenneluvan yli 1 500:lta toimijalta

Vuonna 2022 Traficomin rekisterivalvonta kohdistui taksiliikenneluvan haltijoiden osalta ammatillisen pätevyyden vaatimukseen. Luvanhaltijoiden tuli täyttää pätevyysvaatimus viimeistään huhtikuussa 2022. ”Luvanhaltijoilla oli vuosi aikaa hankkia vaadittu pätevyys. Vaatimuksesta muistuteltiin yrittäjiä pitkin vuotta ja kiihtyvällä tahdilla vielä kevään aikana, mutta silti valvonnan alkaessa toukokuussa yrittäjäkoe oli suorittamatta vielä n. 2 000 taksiliikenneluvan haltijalta tai liikenteestä vastaavalta henkilöltä”, kertoo Veija. Lokakuun 2022 loppuun mennessä taksiliikennelupa on peruttu yli 1 500 luvanhaltijalta, jotka eivät suorittaneet yrittäjäkoetta Traficomin asettamassa määräajassa.

Vilppi taksinkuljettajan kokeissa johtanut osallistumiskieltoihin

Traficom vastaa taksinkuljettajan kokeen järjestämisestä. Kokeen pitää Traficomin palveluntuottaja Ajovarma. Kesästä 2021 alkaen kokeessa vilpillisesti toimivia osallistujia on voinut asettaa kuuden kuukauden mittaiseen osallistumiskieltoon.

”Tähän mennessä olemme määränneet 46:lle kokeeseen osallistuneelle osallistumiskiellon. Yleisin syy kiellolle on ollut puhelimen käyttö kokeessa. Puhelimella on pidetty puhe- tai videoyhteyttä apuna kokeen suorittamiseen ja syynä tähän on ollut kokeeseen osallistuneen puutteellinen osaaminen taksinkuljettajan ammatinharjoittamiseen liittyvistä aiheita sekä kielitaito”, kertoo asiantuntija Pasi Parviainen.

Koulutusorganisaatioiden valvonta laadun takeena

Taksiliikenteen koulutusorganisaatiot järjestävät taksiliikenteen yrittäjäkoulutusta ja yrittäjäkokeita sekä erityisryhmien kuljettajakoulutusta. Taksiliikenteen koulutusorganisaatioiden toiminnan valvominen on yksi Traficomin valvontakohteista taksialalla. ”Koulutusorganisaatioiden valvontaa tekee pääsääntöisesti Traficomin palveluntuottajien verkosto, jonka avulla saamme valvonnalle laajemman kattavuuden. Pyrimme ohjauksen ja valvonnan avulla takaamaan kaikille koulutuksen ja kokeen suorittaneille mahdollisimman tasaisen laadun”, kertoo asiantuntija Eetu Mattila.

Puutteet kouluttajien toiminnassa voivat johtaa koulutusorganisaation koulutusluvan peruuttamiseen.

Traficom mukana viranomaisten yhteisissä kenttävalvontatapahtumissa

Taksiliikenteen toimijoita ja liikenteen harjoittamista valvoo tahollaan usea viranomainen, kuten poliisi, Traficom, Verohallinto sekä aluehallintovirastot. Alaa valvovat viranomaiset tekevät yhteistyötä, ja yksi yhteistyön muoto ovat poliisin järjestämät yhteisvalvonnat, jossa yhdellä pysäytyksellä jokainen mukana oleva viranomaistaho tarkastaa samanaikaisesti omaan toimivaltaansa kuuluvia asioita. ”Näissä kenttävalvonnoissa Traficom valvoo muun muassa, että taksien hintatiedot on esitetty asianmukaisesti ja että ajoneuvossa on taksamittari tai muu vastaava laite tai järjestelmä”, kertoo Veija.

Poliisi valvoo ensisijaisesti liikenneturvallisuuteen liittyviä asioita, kuten kuljettajan ajokuntoa ja ajoneuvon liikennekelpoisuutta. Poliisi valvoo myös, että ajossa on mukana taksiliikennöintiin oikeuttava asiakirja ja että luvanhaltijan nimi ja yhteystiedot sekä kuljettajan nimi ovat matkustajan nähtävillä. Lisäksi poliisi valvoo, että kuljettajalla on ajolupa, ajoneuvossa on asianmukainen taksivalaisin ja sitä, että taksiliikennettä harjoittavan ajoneuvon on rekisteröity luvanvaraiseen liikenteeseen.

Verohallinto kerää valvonnassa tietoja kuljettajista ja taksiyrityksistä, yritysten työntekijöiden määristä ja palkkauksesta sekä havainnoi mittareita ja muita sovelluksia.

Traficom

https://citycar.fi/

Vastaa