Venäjän hyökkäys Ukrainaan nosti reserviupseereiden Nato-kannatuksen ennätyskorkeaksi

Suomen Reserviupseeriliitto (RUL) uusi jäsenistölleen tekemänsä ajankohtaiskyselyn. Edellinen kysely toteutettiin pääosin ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Uuden kyselyn tulosten perusteella hyökkäys Ukrainaan lisäsi merkittävästi Nato-jäsenyyden kannatusta reserviupseereiden keskuudessa.

Kyselyn mukaan Nato-jäsenyyttä kannattaa nyt peräti 83,1 % vastanneista, sitä vastustaa 9,0 % ja kannastaan epävarmoja on 7,8 %. Muutos helmikuussa, juuri ennen Venäjän hyökkäystä, tehtyyn vastaavaan kyselyyn on todella iso. Jäsenyyden kannattajien määrä on noussut peräti 18,7 prosenttiyksikköä, kun helmikuussa jäsenyyttä kannatti 64,4 % vastanneista. Edellisen kyselyn jälkeen Nato-jäsenyyttä vastustavien määrä pieneni 12,5 prosenttiyksikköä ja epävarmoja on nyt 6,4 prosenttiyksikköä vähemmän.

Ukrainan tapahtumat ovat kääntäneet Nato-jäsenyyden kannatuksen reserviupseereiden keskuudessa voimakkaaseen kasvuun. Viime vuonna tehdyssä kyselyssä liittymistä nopeasti tai lähivuosina kannatti 52,8 % vastanneista liiton jäsenistä ja vuonna 2020 44,3 %.

Reserviupseerit ovat kuitenkin jatkuvasti kannattaneet Nato-jäsenyyttä merkittävästi muuta väestöä enemmän. Tämä selittynee pitkälti reserviupseereiden saamalla sotilaskoulutuksella sekä jäsenten kiinnostuksella turvallisuuspoliittisiin kysymyksiin.

Ylen helmikuisen kyselyn ensimmäisen kerran enemmistö suomalaista eli 53 prosenttia kannattaa Suomen liittymistä sotilasliitto Naton jäseneksi. Ylen kyselyn perusteella 28 prosenttia suomalaisista vastustaa ja 19 prosenttia on kannastaan epävarmoja.

Hyökkäys Ukrainaan näkyy monin tavoin

– Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on koskettanut voimakkaasti reserviupseereita ja RUL:ia. Tämä näkyy Nato-jäsenyyden voimakkaana kasvuna liiton jäsenten keskuudessa, mutta myös monina muina toimina, toteaa RUL:n puheenjohtaja Aaro Mäkelä. Useissa jäsenyhdistyksissä on kerätty rahaa ja varusteita Ukrainan hyväksi. Yhdistykset ovat haastaneet muita organisaatioita rahankeräyksiin ja järjestäneet useita Ukrainan tilannetta käsitteleviä tilaisuuksia. Liitto on myös lahjoittanut 5000 euroa Ukrainaan.

– Liitto on tiedottanut aktiivisesti reserviläisten toimintamahdollisuuksista uudessa tilanteessa. Kiinnostus vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen on lähes räjähtänyt ja asia näkyy myös liittoon tulleissa jäsenhakemuksissa. Uusia jäsenhakemuksia helmikuun alun jälkeen meille on tullut hieman alle 500, joka on noin neljä kertaa viime vuoden samaa ajanjaksoa enemmän, Mäkelä kertoo. Kaikkiaan Suomen Reserviupseeriliitossa on noin 27.000 jäsentä.

Kannatuksessa eroja ikäluokittain

RUL:n jäsenille tekemissä kyselyissä nuorempien jäsenten eli alle 36-vuotiaiden keskuudessa Nato-jäsenyyden kannatus on ollut pienempää kuin vanhempien ikäluokkien joukossa. Ukrainan tilanne näkyy Nato-jäsenyyden kannatuksen lisääntymisenä nuoremmissakin ikäluokissa. Nyt liiton alle 36-vuotiaista jäsenistä Nato-jäsenyyttä kannattaa 70,2 % eli kannatus on lisääntynyt edellisestä kyselystä 14,8 prosenttiyksikköä. Nato-jäsenyyttä vastustaa tässä ikäluokassa 16,2 % vastaajista.

Ruotsin ja valtionjohdon päätöksillä on merkitystä

Nato-jäsenyyden kannatukseen vaikuttaa selvästi, mikäli Ruotsi päättäisi liittyä Naton jäseneksi. Tällöin vastanneista peräti 91,8  % kannattaa jäsenyyttä ja vain 3,6 % vastustaa.

Vieläkin suurempi positiivinen vaikutus Nato-jäsenyyden kannatukseen on Suomen valtionjohdon toiminnalla. Kysymykseen ”Pitäisikö Suomen mielestäsi pyrkiä NATOn jäseneksi, mikäli Suomen valtionjohto (presidentti, hallitus) suosittaisi sotilaallista liittoutumista” peräti 92,2 % vastasi kyllä, vain 4,7 % ei ja 3,1 % oli kannastaan epävarmoja.

Ukrainan tilanne ja Venäjän toiminta siellä on edelleen vähentänyt neuvoa-antavan kansanäänestyksen kannatusta RUL:n jäsenten keskuudessa. Aikaisempaa suurempi enemmistö eli peräti 83,3 % vastanneista vastusti neuvoa-antavan kansanäänestyksen järjestämistä asiasta. Kansanäänestystä kannatti 10,0 % vastanneista ja 6.7 % ei osannut ottaa asiaan kantaa.

RUL:n jäsenkysely toteutettiin jäsenille lähetetyllä sähköpostikyselyllä 7. – 11.3.2022. Kyselyyn vastasi 4922 Suomen Reserviupseeriliiton jäsentä.

Reserviupseeriliitto

Vastaa