Monen nuoren koulumatka helpottui ikäpoikkeusluvalla suoritetun ajokortin avulla

17-vuotiaana ajokortin saamisen ehtoja lievennettiin vuonna 2018. Nyt ikäpoikkeusluvalla on myönnetty ajokortteja jo yli 30 000 nuorelle. Yli neljännes kaikista uusista henkilöauton kuljettajista on 17-vuotiaita. Koulumatkat ovat pääasiallinen syy ikäpoikkeusluvan hakemiseen.

Vuosina 2018 – 2020 henkilöauton ajokortin ikäpoikkeusluvalla saaneilta nuorilta kuljettajilta kysyttiin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin tutkimuksessa syitä ikäpoikkeusluvan hakemiseen, kokemuksia ensimmäisestä ajovuodesta sekä tyytyväisyyttä kuljettajaopetukseen ja -tutkintoon. Uusien kuljettajien kyselytutkimusta on tehty vuodesta 2001 alkaen ja nyt ikäpoikkeuslupalaisten kyselytutkimuksen tuloksia verrattiin tämän kyselyn tuloksiin.

Koulumatkat suurin syy ikäpoikkeusluvan hakemiseen

Tutkimustulosten ja ajokorttitilastojen perusteella ikäpoikkeusluvan tyypillinen hakija on mies, joka asuu pienellä paikkakunnalla ja suorittaa ajokortin opetusluvalla. Noin 60 % kyselyyn vastanneista nuorista kertoi koulumatkojen kulkemisen helpottamisen ensisijaiseksi syyksi hakea ikäpoikkeuslupaa. 

Muita syitä ikäpoikkeusluvan hakemiseen olivat työhön, työharjoitteluun tai tavoitteelliseen harrastamiseen liittyvät matkat. Useimmiten edellä mainittujen syiden yhteydessä mainittiin pitkät välimatkat ja heikot julkisen liikenteen yhteydet.

”Lisäksi lähes kaikki kyselyyn vastanneet kertoivat ajokortin vaikuttavan merkittävästi heidän kulkemiseensa myös vapaa-ajalla. Muiden kuljettaminen on myös yleistä, sillä lähes 80 % vastaajista ilmoitti kuljettavansa muita vähintään kerran viikossa”, kertoo Traficomin erityisasiantuntija Elina Uusitalo.

Runsas ajokilometrimäärä selittää ikäpoikkeuslupalaisten vahinkoja ja rikkeitä

Kyselytutkimuksesta saatiin monipuolista tietoa 17-vuotiaiden kokemuksista ensimmäisestä ajovuodesta sekä keskeisimmistä eroista verrattuna muihin uusien kuljettajien kyselytutkimukseen vastanneisiin.

”Yksi keskeisimmistä eroista liittyi ajokokemukseen. Ensimmäisen ajovuoden aikana ikäpoikkeusluvalla ajokortin hankkineet ajoivat yli 16 600 km, mikä on lähes 60 % enemmän kuin 18-vuotiaana kortin hankkineilla. Tämä viittaa siihen, että poikkeusluvan hankkimisen taustalla on todellista tarvetta”, toteaa Uusitalo.

Nuorten omien arvioiden mukaan ikäpoikkeuslupalaisille oli sattunut hieman keskimääräistä useammin vahinkoja, rikkeitä ja läheltä piti -tilanteita ensimmäisen ajovuoden aikana.

”Selkein ero oli saaduissa liikennevirhemaksuissa ja sakoissa, vaikka kaiken kaikkiaan erot 18-vuotiaana kortin hankkineiden ja ikäpoikkeuslupalaisten välillä jäivätkin melko pieniksi. Vahinkojen yleisyydellä voidaan katsoa olleen selkeä yhteys suurempiin ajokilometrimääriin. Suhteutettaessa vahinkomäärät ajokokemukseen, jäivät kyselyyn vastanneiden ikäpoikkeuslupalaisten keskimääräiset kilometrejä kohden lasketut vahinkomäärät selvästi uusien kuljettajien kyselytutkimukseen vastanneiden arvoja pienemmiksi”, kertoo Uusitalo.

Ikäpoikkeuslupalaiset keskimääräistä tyytyväisempiä kuljettajaopetukseen ja kuljettajantutkintoon

Ikäpoikkeusluvalla ajokortin hankkineilta kysyttiin myös arvioita kuljettajaopetuksen ja kuljettajantutkinnon antamista valmiuksista itsenäiseen ajamiseen sekä yleistä tyytyväisyyttä koulutusta kohtaan. Kaikilla osa-alueilla keskiarvo nousi ikäpoikkeuslupalaisilla muita ajokortin hankkineita korkeammaksi. Kuljettajaopetuksen antamat valmiudet ja opetuksen sisältö yleisesti saivat ikäpoikkeuslupalaisilta keskiarvosanan 4,4 ja kuljettajantutkinto yleisarvosanan 4,3. Muilla uusien kuljettajien kyselyyn vastanneilla keskiarvo kaikilla kolmella osa-alueella oli 4,2. ”Tuloksiin vaikuttanee osaltaan ikäpoikkeusluvalla ajokortin suorittaneiden motivaatio ajokortin saamiseen. Ajokortille on selkeä tarve, minkä myötä myös koulutukseen panostetaan ja sen sisältö koetaan innostavampana”, sanoo Uusitalo.

Vastaa